Icon

Sajam suvenira – opšte informacije

  • Pravo učešća na Sajmu suvenira i drugim manifestacijama imaju samo članovi organizacije Civilni Centar CG.
  • Član organizacije se postaje uplatom godišnja članarine i prihvatanjem Opštih uslova.
  • Članarina važi do kraja kalendarske godine.
  • Uplata članarine vrši se na žiro-račun Civilni centar CG Budva 520-3943-80, Hipotekarna banka. Svrha uplate: Članarina.

Opšti uslovi:

1. Članstvo u organizaciji je dobrovoljno.

2. Član popunjavanjem prijave i uplatom godišnje članarine stiče pravo učešća na Sajmu suvenira i drugim manifestacijama.

3. Svaki član samostalno odlučuje o nastupu na izložbenim manifestacijama.

4. Prijavljeni član može povući prijavu bez obaveze plaćanja članarine do dana odluke Civilnog centra CG o prihvatanju prijave. Poslije toga roka član koji je podnio prijavu obavezan je platiti članarinu.

5. Civilni centar CG u saradnji sa svojim partnerima donosi pravila izlaganja za svaku izložbenu manifestaciju. Član je dužan pridržavati se datih pravila i uputstava organizatora vezano za svaku izložbu na kojoj želi  da učestvuju.

6. Civilni centar CG će sve članove obavještavati o aktivnostima, po redosljedu prijavljivanja za članstvo, putem: FaceBook strane, web portala, e-mailom i SMS-om. Izuzetak su tematske izložbe i manifestacije čiji organizatori sami biraju učesnike tj. proizvode. Na takve manifestacije će biti pozvani članovi čiji proizvodi zadovoljavaju kriterijume organizatora i koncept planirane manifestacije.

7. Spisak učesnika za izlaganje na manifestacijama se određuje prema redosljedu prijavljivanja/uplate kotizacije, ako drugačije nije naznačeno.

8. U slučaju da se Član ne pojavi na manifestaciji za koju se prijavio,gubi pravo povraćaja uplaćene kotizacije.

9.  Civilni centar CG će informacije o prijavljenim članovima objaviti na web site-u.

10. Članovi koji se prijave poslije naznačenog roka za prijavu nemaju pravo žalbe usljed ne pojavljivanja na web site-u, kao i na veličinu izlagačkog prostora i njegovu poziciju.

11. Članovi nemaju pravo na dan izložbe mijenjati dodijeljen prostor za izlaganje, povećavati ga i slično, bez saglasnosti organizatora. U protivnom gube pravo učešće na izložbi, bez prava žalbe i povratka uplaćene članarine.

12. U slučaju da izlagač želi da prodaje svoje proizvode na sajamko-izložbenim manifestacijama dužan je da u skladu sa važećim zakonskim propisima obezbijedi svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijevaju nadležne inspekcijske službe.

13. Članovi su dužni obavijestiti pisanim putem (e-mailom) Civilni centar CG  o promjenema svih svojih kontakt podataka.

14. Član ne smije bez saglasnosti Civilnog centra CG ustupiti drugom izlagaču dio ili cijeli izložbeni prostor.

15. Član osigurava eksponate o svom trošku. Civilni centar CG ne odgovara za štetu nastalu nestankom, uništenjem ili oštećenjem te imovine za vrijeme Sajma suvenira i drugih izložbi.